Bakanlıktan Gıda Şirketlerine Düzenleme

Gıda sektöründe faaliyet gösterebilmek için ”hijyen şartlarına uyum” öncelikli şart haline getiriliyor.
Gıda üreticileri, hem işyerleri hem de bu işletmelerde ürettikleri gıdalar için Tarım ve Köyişleri Bakanlığından onay veya kayıt alacak.

Onay kapsamında bulunan işletmelerin AB’nin istediği hijyen şartlarını, kayıt kapsamında bulunan işletmelerin ise genel hijyen şartlarını yerine getirmesi gerekiyor.

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, bu yıl çıkarılan 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu çerçevesinde, gıda işletmelerinin kayıt ve onay işlemlerine yönelik usul ve esasları belirlemek üzere yönetmelik taslağı hazırladı.

Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü (KKGM) tarafından görüşe açılan ”Gıda İşletmelerinin Kayıt ve Onay İşlemlerine Dair Yönetmelik Taslağı”, kayıt kapsamındaki gıda üreten işletmeler ile perakende işyerlerinin kayıt altına alınmasını, onay kapsamındaki gıda üreten işletmelerin onay işlemleri ile onaylı işletmeler tarafından üretilen gıdaların onayına ilişkin usul ve esasları kapsıyor.

Taslak ile mevcut mevzuattaki gıda işletmeleri için ”çalışma izni” ve ”gıda sicili” uygulaması kaldırılırken, gıda sektörü üretim ve satışında ”hijyen kurallarına” öncelikli şart haline getiriliyor.

Taslak ile perakende satış yerleri ve toplu tüketim yerleri ilk defa kayıt kapsamına alınıyor. Bunun, 20 bin civarında gıda üretim yeri yanında, 350 bin civarında gıda satış ve toplu tüketim yerinin bakanlığın denetimi altına girmesi anlamına geldiği belirtiliyor.

Yönetmelik taslağıyla işletmeler, ”Onaya Tabi Gıda İşletmeleri” olarak 13 gruba ayrıldı. AB gıda mevzuatının büyük bir bölümü hayvansal ürünlerden kaynaklanan riskler üzerine yoğunlaştığı için, AB mevzuatına uygun olarak, insan sağlığı açısından daha fazla risk taşıyan gıda sektörlerine ”onay” zorunluluğu getirildi. Buna göre, onaya tabi işletmeler şöyle:

1- Et ve Et Ürünleri Üreten İşletmeler,

2- Süt ve Süt Ürünleri Üreten İşletmeler,

3- Su Ürünleri, Canlı Çift Kabuklular, Kurbağa Bacağı ve Kara Salyangozu İşleyen İşletmeler,

4- Yumurta ve Yumurta Ürünleri Üreten İşletmeler,

5- Jelatin ve Kollagen Üreten İşletmeler,

6- Eritilmiş Hayvansal Yağ ve Don Yağ Üretimi Yapan İşletmeler,

7- İşlenmiş Mesane Bağırsak ve İşkembe Üretimi Yapan İşletmeler,

8- Takviye Edici Gıdaları ve Fonksiyonel Gıdaları Üreten İşletmeler,

9- Alkollü İçki Üreten İşletmeler,

10- Alkolsüz İçecek Üreten İşletmeler,

11- Bal Üreten ve Paketleyen İşletmeler,

12- Bebek Maması Üreten İşletmeler,

13- Kuru Meyve İşleyen İşletmeler.”

Taslağa göre, 13 grupta toplanan onaya tabi gıda işletmeleri, kanunun ilgili maddelerinde belirtilen hükümler ile Gıda Hijyeni Yönetmeliği ve Hayvansal Gıdalar İçin Özel Hijyen Kuralları Yönetmeliği’nde yer alan şartları yerine getirerek onay almak zorunda. Onaya tabi gıda işletmeleri onay almadan faaliyette bulunamayacak.

Gıda işletmesinde yapılan denetim ile Gıda Hijyeni Yönetmeliği ve Hayvansal Gıdalar İçin Özel Hijyen Kuralları Yönetmeliği’nde yer alan altyapı ve ekipman şartlarını karşıladığının belirlenmesi durumunda gıda işletmesine ”şarta bağlı onay” verilecek.

Şarta bağlı onayın verilmesinden sonra maksimum 3 ay içinde gerçekleştirilen yerinde denetimde işletmenin Kanun’un ilgili maddelerinde belirtilen hükümler ile Gıda Hijyeni Yönetmeliği ve Hayvansal Gıdalar İçin Özel Hijyen Kuralları Yönetmeliği’nde belirtilen tüm şartları karşıladığının belirlenmesi durumunda, gıda işletmesine ”tam onay” verilecek.

Gıda işletmesinde belirgin bir ilerleme kaydedilmiş olmasına rağmen henüz tüm şartlar karşılanmıyorsa, Bakanlık şarta bağlı onayın süresini uzatabilecek ve bu süre 6 ayı geçemeyecek.

GIDALARIN ONAYLANMASI

Onaya tabi gıda işletmeleri, ürettikleri gıda için de bakanlıktan onay alacak. Bakanlık, onaya tabi işletmeler tarafından üretilen gıda için ”gıda onay belgesi” düzenleyecek ve ”onay numarası” verecek.

Türk Gıda Kodeksi’nde tanımı yapılarak tebliği yayımlanmış veya yayımlanmamış ürünler için farklı başvuru yapılacak.

KAYIT KAPSAMINDAKİ İŞLETMELER

Onaya tabi gıda işletmelerinin dışındaki diğer gıda ve perakende işletmecileri, Gıda Hijyeni Yönetmeliği’nde belirtilen hijyen kuralları ile gıdanın nevine göre altyapı ve ekipman şartlarını sağlayarak bakanlığa işletme kayıtlarını yaptıracak.

Bakanlık, başvuru dosyasındaki bilgi ve belgelerin eksiksiz olması durumunda, gıda işletmecilerine işletme kayıt belgesi düzenleyecek ve işletme kayıt numarası verecek.

Gıda ve perakende işletmecisi, faaliyetlerinin tamamını veya bir kısmını durdurması durumunda bu durumu 3 ay içerisinde, mevcut bir tesisinin faaliyetinde ve tesisi ile ilgili güncel bilgi değişikliklerinde 1 ay içerisinde bakanlığı bilgilendirecek ve bakanlığın işletmeyle ilgili güncel bilgilere sahip olmasını sağlayacak.

İnsan sağlığı açısından riskin daha düşük olması nedeniyle unlu, şekerli mamullerin kayıt kapsamında tutulduğu belirtiliyor.

Perakende gıda satış yerlerinin de kayıt kapsamına alınması ile bakanlığın denetim yükü oldukça artmış olacak. Gıda toplu tüketim ve perakende satış alanında 350 bin civarında işletme olduğu tahmin ediliyor.

Yeni yönetmelik ile ”Gıda ve Gıda ile Temas Eden Madde ve Malzemeleri Üreten İşyerlerinin Çalışma İzni ve Gıda Sicili ve Üretim İzni İşlemleri ile Sorumlu Yönetici İstihdamı Hakkında Yönetmelik”, Su Ürünleri Yönetmeliği’nin bazı bölümleri, Su Ürünleri Toptan ve Perakende Satış Yerleri Yönetmeliği, Su Ürünleri Alanında Faaliyet Gösteren Gemilere İlişkin Hijyen Kuralları Yönetmeliği, Kırmızı Et ve Et Ürünleri Üretim Çalışma ve Denetleme Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik ile Kanatlı Hayvan Eti ve Et Ürünleri Üretim Tesislerinin Çalışma ve Denetleme Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik’in yürürlükten kaldırılması öngörülüyor.

2-5 YIL UYUM SÜRESİ VERİLİYOR

Taslakta, yönetmeliğin yayımından önce faaliyet gösteren ve yeni yönetmelik uyarınca onay alması gereken gıda işletmelerine, 5 yıl uyum süresi veriliyor. Bu işletmeler tarafından üretilen gıdalar, geçiş süresi içerisinde piyasaya arz edilebilecek.

Halen faaliyet gösteren ve yeni yönetmelik uyarınca kayıt altına alınması gereken gıda işletmelerinin de 2 yıl içinde yeni yönetmeliğe uyum sağlaması öngörülüyor. Bu işletmeler tarafından üretilen gıdalar, geçiş süresi içinde piyasaya sunulacak.

Taslağa göre, halen faaliyette bulunan ve onay kapsamında olan gıda işletmeleri, yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten sonra onay kapsamındaki herhangi bir gıdayı üretmek için bakanlığa başvurması durumunda, 5 yıllık geçiş süresi dikkate alınarak üretilecek gıda için bakanlıkça şartlı gıda onay belgesi düzenlenecek ve gıda onay numarası verilecek.

Onaya tabi işletmelerin onay başvurusunda, dilekçe ve beyanname, işyeri açma ve çalışma ruhsatının sureti, işletmenin bağlı olduğu meslek kuruluşundan üyelik veya faaliyet belgesi, kapasite raporu, gıda üretiminde kullanılan suyun analiz raporu yanında insan sağlığı ile risklerin ortadan kaldırılmasını hedefleyen standartlar bütünü olan ”HACCP planı” ve ”ulusal ve uluslararası akredite edilmiş kuruluşlardan alınan HACCP doğrulama belgesi” istenecek.

Bu arada bakanlık, gıda kayıt ve onayında uyumu zorunlu bulunun ”Gıda Hijyen Yönetmeliği’ taslağını da görüşe açtı.

Her iki taslak hakkındaki görüşler 26 Kasım’a kadar bildirilebilecek.

HACCP NEDİR?

Tehlike Analizi ve Kritik Kontrol Noktaları (HACCP), güvenli bir gıda yönetim sisteminin gerekliliklerini tanımlayan bir yaklaşım. ”Tüketime sunulan her gıda ürününün ancak çok küçük bir miktarını analiz edebilme durumu göz önüne alındığında sürekli analiz sisteminin insan sağlığı açısından yalnız başına tam bir güvence sağlamadığı” anlayışından hareketle, tüm işlem aşamalarını daha sistematik bir şekilde ele alan ve önleyici nitelikte bir metod geliştirildi.

HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points) kavramı, bu ihtiyaca sistematik ve mantıksal bir yaklaşım getiren bir sistem. Diğer yönetim sistemleriyle birlikte de uygulanabiliyor. TS 13001 Standardı, uluslararası kabul görmüş HACCP prensiplerine dayalı. TS 13001 Standardı, yönetim, HACCP sistemi ve iyi üretim uygulamaları (GMP) olmak üzere üç ana unsurdan oluşan bir HACCP yönetim sistemi kurallarını kapsıyor.

İlk olarak 1959-1960 da NASA Tarafından Astronotlar için güvenli gıda üretmek amacıyla ortaya çıkan HACCP’in daha sonra 1963 yılında Dünya Sağlık Örgütü(WHO) ve CAC (Codecs Allimentarius Commision) tarafından prensipleri yayınlanmış.

HACCP sistemi, kuruluşların, gıda güvenliğini etkileyen tehlikelerin analizine, gıda üretim sürecinde kritik kontrol noktalarında kritik kontrol limitlerinin sistematik olarak tanımlanması ve uygulanmasına odaklanmalarını sağlıyor.

HACCP’in, ”Tehlike analizinin yapılması, kritik kontrol noktalarının belirlenmesi, kritik limitlerin oluşturulması, kritik kontrol noktalarının izlenmesi için sistemin kurulması, kontrol altında olmayan noktaların izlenmesi ve varsa düzeltici faaliyetlerin oluşturulması, sistemin etkili bir şekilde işlemesinin denetlenmesi için kontrol prosedürlerinin oluşturulması, bu ilkelerin uygulanması için prosedür ve kayıtları kapsayan dokümantasyon sisteminin oluşturulması” olmak üzere 7 ilkesi bulunuyor.

AA

Orhan Dinç on EmailOrhan Dinç on FacebookOrhan Dinç on InstagramOrhan Dinç on Twitter
Orhan Dinç
Blogger, Fotoğraf Sanatçısı at Genç Yolcu
1979 Malatya Darende doğumlu. İlk, Orta ve Lise eğitimini İstanbul'da tamamladı. Uzun süredir Tekstil ve Perakende sektörün'de yönetici olarak görev yaptı. Profesyonel Freelance Fotoğrafçıdır, Çeşitli Dergi ve haber sitelerinde fotoğrafları yayınlanmakta, Yerel ve Uluslarası yarışmalarda ödül ve dereceleri bulunmaktadır. Hobileri, Fotoğraf, Sosyal Medya ve Seyehat'tir. Evli ve 3 Çocuk babası.
Okunma: 271

Orhan Dinç

1979 Malatya Darende doğumlu. İlk, Orta ve Lise eğitimini İstanbul'da tamamladı. Uzun süredir Tekstil ve Perakende sektörün'de yönetici olarak görev yaptı. Profesyonel Freelance Fotoğrafçıdır, Çeşitli Dergi ve haber sitelerinde fotoğrafları yayınlanmakta, Yerel ve Uluslarası yarışmalarda ödül ve dereceleri bulunmaktadır. Hobileri, Fotoğraf, Sosyal Medya ve Seyehat'tir. Evli ve 3 Çocuk babası.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir