Yüksek Lisans Ve Doktora Öğrenci Alımları Başladı

Türkiye’de bulunan üniversitelerimiz Fen, Sosyal Bilimler ve Sağlık Bilimleri Enstitülerine 2015-16 Eğitim Öğretim yılı Bahar dönemi için Yüksek lisans ve Doktora öğrenci alımları yapacaklardır. Başvuru şartlarını ise genel itibariyle üniversitelerin bizzat kendi belirlemekte. Lisansını tamamlayan bütün öğrencilerin başvuru yapabileceği tezli-tezsiz yüksek lisans ve doktora programlarına kayıt olabilmek için bazı şartlar var. Gelin ilk önce tezli yüksek lisans, tezsiz yüksek lisans ve doktora programları nedir ne işe yarar nasıl başvuru yapılır detaylı inceleyelim.

Yüksek Lisans Genel Bilgiler

Yüksek Lisans (Master), Lisans eğitimi tamamlandıktan sonra devam edilen eğitime verilen isimdir. Tezli ve Tezsiz Yüksek Lisans olarak ikiye ayrılır. Yüksek lisans eğitimi “Master” olarak da adlandırılmaktadır. Yüksek lisans başvurusu yapmak için eğer tezli yüksek lisans yapmayı düşünüyorsanız ALES’e girip yeterli puan almış olmanız ve başvuru yaptığınız programın gerekliliklerini yerine getirmeniz gerekmektedir. Tezsiz Yüksek Lisans eğitimi  için ALES şartı aranmamaktadır. Yani ALES’e girmeniz gerekmez.

Tezli Yüksek Lisans Nedir?

Tezli yüksek lisans programının amacı, bilimsel araştırma yapmak, bilime katkı sağlamak olarak ifade edilebilir. Eğer bilim insanı olmak, bilimsel araştırmalar yapmak, özetle akademisyen olmak gibi bir düşünceniz yoksa tezli yüksek lisans eğitimi yerine tezsiz yüksek lisans eğitimi almanız sizin için daha doğru olacaktır.

Tezli Yüksek Lisans Kaç Yıl?

Tezli yüksek lisans eğitim süresi 1 yıl dersler ve 1 yıl da tez hazırlama senesi olmak üzere toplam 2 senedir. Farklı bir alandan geliyorsanız 1 yıl da bilimsel hazırlık senesi okumanız gerekebilir. Bu durumda tezli yüksek lisans eğitim süresi 3 yılı bulmaktadır. Tezsiz yüksek lisanseğitimi ise 1 yıl sürmektedir.

Tezli Yüksek Lisans 2014 programlarını görmek için ana sayfamızdaki Yüksek Lisans Program Arama Motoru’nu kullanabilirsiniz.

Yüksek Lisansta Devam Zorunluluğu

Tezli yüksek lisans programlarında büyük oranda devam zorunluluğu vardır. Öğretim görevlileri öğrencilerin derslere önemli bir mazeretleri olmadığı sürece katılmalarını isterler.

Tezli Yüksek Lisans Başvuru Şartları

Yüksek Lisans programlarına, yabancı dil sınavı ve mülakat yapılarak güz ve bahar yarı yılları başında öğrenci alınır. Üniversite yabancı dil sınavını kendi yapmazsa YDS, IELTS, TOEFL gibi sınav sonuçlarını da kabul edebilir. İlk yapmanız gereken başvuru yapmak istediğiniz üniversitelerin başvuru tarihlerini öğrenmek ve bu tarihlerde gerekli belgeleri götürüp teslim etmektir. Belge tesliminden sonra sizi mülakata çağırabilirler. Veya mülakattan önce bilim sınavı adı verilen bir sınava girebilirsiniz. (Başvuru için gerekli prosedürler üniversiteler arasında farklılık gösterebilir)

Gerekli belgeler ve detaylar aşağıdaki gibidir:

  1. Lisans diploması:
    Bir yüksek lisans programına başvurabilmek için adayların lisans diplomasına sahip olması gerekir. Yurt dışından alınmış lisans diplomalarının denklikleri Yüksek Öğretim Kurulu’nca onaylanmış olmalıdır. Yüksek lisans programlarına, hangi lisans programlarından mezun olanların başvurabileceği Üniversitelerarası Kurul kararı ile belirlenir. Ancak bu programlar dışından da öğrenci kabulüne anabilim dalları kurul önerileri, ilgili Fakülte Merkez Yetkili Kurullarının görüşleri, Dekanlık kanalı ile alınarak Enstitü Kurulunda karara bağlanır ve Senatonun onayından sonra her yarıyıl başından önce ilan edilir. Özetle siz farklı bir alandan mezun olmuş olsanız bile bir yüksek lisans programına başvurabilirsiniz.
  2. ALES puanı: 
    Adaylar Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavından (ALES) başvurduğu programın puan türünde en az 55 standart puan almış olmalıdırlar. Bu şart YÖK’ün yayınladığı Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliği’nde belirtilmektedir. Üniversite bu puanın altına düşüremez ama isterse daha yüksek puan almış olmayı isteyebilir.
  3. Yabancı Dil Sınavı:
    Tezli yüksek lisans için yabancı dil şartı vardır. Üniversite yabancı dil sınavını kendi yapabilir veya IELTS, YDS,TOEFL gibi sınavlardan birinin sonuç belgesini isteyebilir. Başvuru yapmak istediğiniz bölüm Türkçe eğitim veriyor olsa bile enstitüler yabancı dil sınavına girmenizi yada yeterlilik belgesi sunmanızı talep edebilir. 

Yüksek Lisans Süresi

Tezli yüksek lisans programını tamamlama süresi (bilimsel hazırlık senesi hariç)  dört yarıyıldır. Ancak programın bazı derslerini lisans kademesinde 4. madde uyarınca “özel öğrenci” olarak almış ve başarılı olmuş öğrencilerle, programın girdiği bilim kolundaki lisans öğrenimini (yabancı dil hazırlık sınıfı hariç) normal süresi sekiz yarıyıldan fazla olan bir fakültede tamamlamış bulunan veya tezini daha kısa zamanda tamamlayabilen öğrencilere ilgili anabilim dalının gerekçeli önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile öğrenimini daha kısa sürede tamamlama olanağı verilebilir. Ancak bu süre iki yarıyılı tez çalışması olmak üzere üç yarıyıldan az olamaz.

TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI

Tezsiz Yüksek Lisans Nedir?

Yüksek lisans programları tezli yüksek lisans programları ve tezsiz yüksek lisans programları olmak üzere 2’ye ayrılır. Aralarında belli farklar olmakla birlikte temelde akademisyen olmayı amaçlayanların tercihleri tezli yüksek lisans iken iş hayatında avantaj elde etmek için diğer bir deyişle akademisyen olma dışındaki amaçlar için tercih edilen yüksek lisans türü de tezsiz yüksek lisans eğitimidir.  Akademisyen olma hedefi olmadığı halde tezli yüksek lisans eğitimini tercih eden iş dünyası çalışanları olduğu gibi, akademisyen olmayı amaçlayıp tezsiz yüksek lisans tercihi yapanlar da olabilir.  Bu konuda kesin çizgiler yoktur ancak akademisyen olmayı tercih edenlerin tezli yüksek lisans yapmaları önerilmektedir. Aynı şekilde akademisyen olmak gibi bir amacı olmayanların da tezli yerine tezsiz yüksek lisansı tercih etmeleri daha doğru olacaktır.

Tezsiz Yüksek Lisansın Amacı

Tezsiz yüksek lisans programının amacı, öğrenciye mesleki konuda bilgi kazandırmak ve mevcut bilginin uygulamada nasıl kullanılacağını göstermektir. Tezsiz yüksek lisans programını tercih edenler  çoğunlukla iş dünyasından gelenler olduğu için dersler genelde ikinci öğretim olarak uygulanır. Tezsiz yüksek lisans programları toplam 30 krediden az olmamak koşuluyla en az 10 adet ders ile bitirme projesi dersinden oluşur.  Bitirme projesi dersi kredisizdir; başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Öğrenci, bitirme projesinin alındığı yarıyılda projesine kayıt yaptırmak ve yarıyıl sonunda yazılı bir rapor vermek zorundadır.  Tezsiz yüksek lisans programının sonundayeterlik sınavı uygulanabilir.

Öğrencinin alacağı derslerin en çok üç tanesi, (lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması koşuluyla), lisans derslerinden seçilebilir.

Tez Danışmanı Atanması

Tezsiz yüksek lisans programında, enstitü anabilim dalı başkanlığı her öğrenci için ders seçiminde ve dönem projesinin yürütülmesinde danışmanlık yapacak bir öğretim görevlisini en geç birinci yarıyılın sonuna kadar belirler.  Danışman atanmasında bazen öğrencilere de seçme şansı tanınmaktadır. (bkz: Lisanüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliği)

Tezsiz Yüksek Lisans Süresi

Tezsiz yüksek lisans programları 2 veya 3 yarıyılda bitmektedir. Programı tamamlama süresi en fazla altı yarıyıldır. İlgili yönetmelikler uyarınca başarısız olan öğrencinin yükseköğretim kurulu ile ilişiği bu süreden önce kesilebilir. (bkz: Lisanüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliği)

Tezsiz Yüksek Lisans Diploması

Kredili derslerini ve dönem projesini başarıyla tamamlayan kişiyeYüksek Lisans Diploması verilir. Alınan diplomanın üzerinde programın tezsiz olduğu yazmaz. Yani tezli ve tezsiz bölümün her ikisinin de diploması aynıdır. (Bazı üniversitelerde farklılık gösterebilir.)

Tezsiz Yüksek Lisans Başvuruları

Üniversitelerin tezli yüksek lisans başvuru tarihleri ile tezsiz yüksek lisans başvuru tarihleri genelde birbirinden farklı zamanlarda olmaktadır.  Bazı üniversitelerde tezli yüksek lisans başvuruları Mayıs Haziran aylarında iken aynı üniversitenin tezsiz yüksek lisans başvuruları Ağustos Eylül aylarında yapılabiliyor.

Başvuru tarihlerini kaçırmamak için başvuru yapmak istediğiniz üniversitenin enstitü sayfalarını sık sık ziyaret ediniz.

Tezsiz yüksek lisans başvurularının tezli yüksek lisans başvurularından temelde ALES dışında bir farkı bulunmamaktadır.  Tezsiz programlar için ALES şartı kaldırılmıştır. Bunun dışında tezli programların çoğunda yabancı dil yeterliği istenir tezsiz programlarınsa çoğunda istenmez. Bunun temel nedeni tez çalışması aşamasında bilimsel araştırmaların yabancı kaynaklardan yapılabilmesi gerekliliğidir. Yani tez araştırması yapmak için yabancı dil bilmek şart olduğundan tezli programlarda bir zorunluluk gibidir.

Tezsiz Yüksek Lisans Başvuruları Nasıl Yapılıyor?

Tezsiz Yüksek Lisans Başvuruları da Tezli Yüksek Lisansta olduğu gibi yapılıyor.Tek farkı artık tezsiz programlar için ALES şartı aranmadığından bu sınava girmenize gerek kalmıyor. Diğer gerekli belgeleri de (transkript, diploma vb.) tamamlayarak ilgili enstitüye başvurunuzu yapıyorsunuz.

Tezsiz Yüksek Lisans Mezunları Doktora Yapabilir mi?

Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliği’nde bu soruya açıklıkla cevap verilmiştir. Doktora yapabilmek için tezli yüksek lisans yapılması zorunlu değildir. Hatta yüksek lisans yapılması bile zorunlu değildir. İsterseniz doğrudan yüksek lisans yapmadan doktoraya başvurabilirsiniz. Ancak eklemekte fayda var:

Yüksek lisans eğitimi almamış birinin doktora eğitiminde oldukça zorlanacağını ve öğretim görevlilerinin de bu sebeple yüksek lisans eğitimi almamış birini doktoraya pek de kolay kabul etmeyeceğini söyleyebiliriz. Ancak yönetmeliğe göre herhangi bir engel yok.

Tezsiz Yüksek Lisans İçin ALES’e Girilmesi Gerekir mi?

Hayır gerekmez. Tezsiz yüksek lisans eğitimi için ALES’e girme koşulu kaldırılmıştır.

Tezsiz Yüksek Lisans Kaç Yıl Sürer?

Tezsiz yüksek lisans normal eğitim süresi 1 yıldır. Bazı üniversitelerde 3 dönem olarak uygulanmaktadır.

Tezsiz Yüksek Lisans Ücretleri

Devlet üniversitelerinde de yapılsa tezsiz yüksek lisans ücretleriyüksektir. Tezli yüksek lisans ücretleri ile kıyaslanamaz. Devlet üniversitelerinde tezli yüksek lisans programları için sadece YÖK tarafından belirlenen dönemlik harçlar ödenirken tezsiz yüksek lisans programları için 2014 eğitim yılında 7.500 -35.000 TL arası ödemeler yapılmaktadır.

Bunun nedeni tezsiz yüksek lisans programlarının genelde mesai saatleri dışında yapılması ve öğretim görevlilerinin mesai dışı ders ücretlerinin bu şekilde karşılanmasıdır.

Tezsiz yüksek lisans programları için devlet üniversiteleri tezli yüksek lisans fiyatları ile vakıf üniversitelerinin tezsiz yüksek lisans fiyatları arasında çok fazla fark bulunmamaktadır.

Tezli ve Tezsiz Yüksek Lisans Arasındaki Farklar..!

Tezli Yüksek Lisans ve Amacı: Süresi 2 yıldır, ilk dönem 5, ikinci dönem 2 veya 3 ders ile seminer, bilimsel araştırma gibi dersleri alırsınız; İlk iki dönemi bitirdikten sonra 3. ve 4. dönemlerde tez yazımına başlarsınız, teziniz eğer onaylanırsa tez savunması yapar ve mezun olursunuz..! Avantajları: Doktora ve akademik kadrolara başvurma hakkınız vardır, iş yaşamında bir adım önde olursunuz, kamuda çalışan bir memur iseniz maaşınız ve kademeniz artar ayrıca şunu da belirteyim mali müşavirlik sınavına girmeye hakkınız varsa smmm staj süreniz yüksek lisans yaptığınız için 1 yıl kısalacaktır..! Eğer 2 Yıl Yüksek Lisans okuduktan sonra, Doktora veya akademik kariyer yapmayı düşünmüyorsanız Tezli Yüksek Lisans yapmanın bir anlamı yok..! Tezsiz Yüksek Lisans ve Amacı: İş hayatına yönelik yapılan yüksek lisans programıdır, ilk dönem 5 ikinci dönemde 5 olmak üzere toplam 10 ders alırsınız, son dönem proje hazırlarsınız ve mezun olursunuz tez savunması yapmanıza gerek yoktur..!
Avantajları: Tezsiz yüksek lisans programında daha fazla ders alırsınız, 1 dönem erken mezun olursunuz, iş hayatında bir adım önde olursunuz, mali müşavirlik sınavına girme hakkınız varsa staj süreniz 1 yıl kısalır… Olumsuz yönü ise doktora ve akademik kadrolara başvurma hakkınız yoktur. 1,5 yıl okuduktan sonra doktora yapmayı düşünüyorsanız tezli yüksek lisansa başvurun..! Kısaca: Tezli yüksek lisans daha az ders, daha fazla bilimsel çalışma ve doktora şansı..! Tezsiz yüksek lisans ise daha fazla ders, iş hayatına yönelik olması, erken mezuniyet olanağı vb..! Ha şunu da belirtmekte yarar görüyorum bir çok kişi tez yazımı yapmadığı veya tez savunması reddedildiği için tezli yüksek lisanstan geç mezun oluyor..! Not: Yukarıda belirtiğim tezli ve tezsiz yüksek lisans derslerinin sayısı işletme yüksek lisans programındaki derslerin sayısıdır, farklı program ve üniversitelerde ders sayıları farklılık göstere bilir…

DOKTORA

Doktora düzeyinde mesleki derece ise kişiye akademik yetkinlik ve uzmanlaşma alanında derinlik kazandırmaktadır. Doktora programlarının amacı, belirli bir alanda araştırmacı bilim adamı yetiştirmektir. Doktora programları iki bölümden oluşmaktadır. Yeterlik Sınavı öncesi ve doktora tezi aşaması. Doktora derecesi (PhD) hem dersleri hem de araştırma projesini içerir. İlk iki yıl, öğrenciye akademik bir alanda kapsamlı bilgi verilmesi amacıyla dersler ve seminerler düzenlenir. Bu dönemi yazılı ve/veya sözlü sınavlar izler savunulacak doktora tezinin konusu, o kişinin bundan sonraki akademik yaşamında hangi uzmanlık alanıyla tanınacağının belirlenmesinde kilit rol oynamaktadır. Günümüzde üniversitelerde, akademik ünvana sahip bir pozisyonda çalışabilmek, ders verebilmek ve araştırma yapabilmek için doktora derecesi önkoşul durumuna gelmiştir.

Şimdi size hangi üniversitelerin hangi tarihler içerisinde alım yapacağını gösterir birkaç faydalı site ismi vereyim

http://www.akademikpersonel.org/231/yuksek-lisans-ve-doktora-ilanlari-2015-2016-bahar-donemi

Yararlanılan Kaynaklar: yukseklisans.com.tr

HİDAYET AKÇAY

Hidayet Akçay on FacebookHidayet Akçay on GoogleHidayet Akçay on InstagramHidayet Akçay on TwitterHidayet Akçay on Youtube
Hidayet Akçay
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri at Genç Yolcu
1985 Konya Ereğli doğumlu. ilk ve Orta öğrenimini Konya da Lise öğrenimi Darende de tamamladı. Anadolu Üniversitesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri bölümü mezunu. Özel bir eğitim kurumunda Yönetici olarak görev yapmakta. Çeşitli dergi ve haber sitelerinde Turizm alanı ile alakalı yazıları yayınlanmıştır. Hobileri Seyehat ve spor. İngilizce, Arapça ve İspanyolca bilmekte, Evli ve bir çocuk babası.
Okunma: 468

Hidayet Akçay

1985 Konya Ereğli doğumlu. ilk ve Orta öğrenimini Konya da Lise öğrenimi Darende de tamamladı. Anadolu Üniversitesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri bölümü mezunu. Özel bir eğitim kurumunda Yönetici olarak görev yapmakta. Çeşitli dergi ve haber sitelerinde Turizm alanı ile alakalı yazıları yayınlanmıştır. Hobileri Seyehat ve spor. İngilizce, Arapça ve İspanyolca bilmekte, Evli ve bir çocuk babası.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir