Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Şartlı Destek Personeli Alım İlanı

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Şartlı Destek Personeli Alım İlanı


I � DESTEK PERSONELİ ALIMLARINA İLİŞKİN POZİSYONLAR
5818 Sayılı Kanunla değişik, 5648 Sayılı Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun ile 16.04.2008 tarih ve 26849 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Personel Yönetmeliği 7/2 maddesi hükümlerine göre AÇIKTAN ATAMA şeklinde;
a) Kurumun Merkez teşkilatında (Ankara) görevlendirilmek üzere, önlisans düzeyinde eğitim veren fakültelerin mezunları arasından;

Başvuru Müracat Baş. Tarihi : 06.01.2010

Başvuru Müracat Bitiş Tarihi : 08.01.2010


BAŞVURU KODU BÖLÜMLER KONTENJAN ÜNVAN
MD1 Bilgisayar Teknolojisi, Bilgisayar Programcılığı ve/veya Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama bölümü mezunlarından, 1 Destek Personeli
MD2 Büro Yönetimi ve Sekreterlik, Büro Hizmetleri ve Yönetici Asistanlığı ve/veya Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı programı mezunları arasından, 1 Destek Personeli

Toplam 2 Destek Personeli
b) Kurumun Afyonkarahisar, Amasya, Balıkesir, Çorum, Diyarbakır, Erzurum, Hatay, Isparta, Kahramanmaraş, Kars, Konya, Malatya, Ordu, Samsun, Sivas, Şanlıurfa, Tokat, Trabzon, Van ve Yozgat İllerindeki mevcut taşra teşkilatı olan İl Koordinatörlüklerinde görevlendirilmek üzere, önlisans düzeyinde eğitim veren fakültelerin veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurumunca kabul edilen yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarının mezunları arasından

BAŞVURU KODU BÖLÜMLER KONTENJAN ÜNVAN
İKD Maliye, İşletme, Muhasebe ve/veya Muhasebe ve Vergi Uygulamaları mezunları arasından 25 Destek Personeli

Toplam 25 Destek Personeli
için “Yazılı Seçme Sınavı” yapılacaktır.
Bu sınavda taşra teşkilatı için şartlı personel seçme sınavına çıkılmaktadır. Şartlı sınav akreditasyonla ilgili çalışmaları kısaltmak için gerçekleştirilmektedir. Burada ilan edilen kadrolar için Maliye Bakanlığından vize istenmiş olup, vize alındığı taktirde atamalar gerçekleştirilecektir. Adaylar bu durumu bilerek başvurularını yapacaklardır.

Sınava başvuran adaylar vize alınamaması durumunda atanamayacaklarını ve bu konuda hiçbir hak iddia edemeyeceklerini baştan kabul etmiş sayılırlar.
II- SEÇME SINAVINA KATILACAK PERSONELDE ARANACAK ŞARTLAR:
A) GENEL ŞARTLAR:
1- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

2- Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

3- 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş açık olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.
4- Askerlik durumu itibariyle;

a) Askerlikle ilgisi bulunmamak,

b) Askerlik çağına gelmemiş bulunmak,

c) Askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

(Kurumumuzdan askerlik yükümlülüğünü yerine getirmek için ayrılan personel, “personel yönetmeliğimizin” 25. Maddesi ile düzenlenen 6.6.1978 tarih ve 7/15754 sayılı Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar hakkındaki Bakanlar Kurulu Kararının ilgili hükümleri gereğince iş akitleri kendiliğinden fesih olur.)

5- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 53 üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,
6- Görevini devamlı yapmasına engel hastalığı bulunmamak,
şartlarını taşıması gerekir.
B) ÖZEL ŞARTLAR:
16.04.2008 tarih ve 26849 sayılı resmi gazetede yayınlanan Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Personel Yönetmeliğinin 7/2 maddesi uyarınca açıktan atanmak üzere başvuruda bulunacak adayların;
Destek personeli pozisyonu için “2008 ÖSYM’ce yapılan KPSS (Ortaöğretim ve Önlisans Düzeyi) sınavından, “KPSSP93” puan türünden asgari 70 (yetmiş) puan,
gerekmektedir.
III- BAŞVURU MERCİİ, BAŞVURU TARİHLERİ, BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE ZAMANI
Başvuruda bulunacak adaylar, 04.01.2010 tarihinden itibaren Kurumun (http://www.tkdk.gov.tr) internet adresinden temin edecekleri “Aday Bilgi Formunu” doldurup Kurumun (http://www.tkdk.gov.tr) adresindeki web sitesi üzerinden elektronik olarak kuruma gönderebileceklerdir.
Başvurular ise 06.01.2010 tarihinde başlayacak olup, 08.01.2010 tarihine kadar (bu tarih dahil) devam edecektir. Aşağıda sayılan “BAŞVURUDA İSTENEN BELGELERİ” eksiksiz olarak, elden (şahsen veya bir yakını tarafından) Kurumun (Turan Güneş Bulvarı No:68 Çankaya/Ankara) adresine, 06.01.2010 tarihinden (ilk başvuru tarihi) en geç 08.01.2010 (son başvuru tarihi) tarihi saat 17.00’e kadar ulaştırmaları gerekmektedir. Posta ile yapılan başvurular geçersiz sayılacaktır.
IV-BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER
Tüm adaylar, Kurumun (http://www.tkdk.gov.tr) internet adresinden temin ederek dolduracakları Aday Bilgi Formunda “Başvuru Kodu” üzerinden müracaatlarını yapacaklardır. Merkez tercihi yapanlar ayrıca İl Koordinatörlüğü tercihi yapamayacaktır.
Başvuracak adaylar dolduracakları imzalı “Aday Bilgi Formu” ile birlikte aşağıdaki belgelerin asıllarını ibraz veya tasdikli örneklerini teslim etmeleri gerekmektedir. Başvurular gerçekleştirildikten sonra herhangi bir değişiklik yapılamayacaktır.
Başvuruda istenen belgeler:

a) Öğrenim diploması ya da mezuniyet belgesi sureti (Fotokopi ise aslının ibrazı zorunludur),

b) Son altı ay içinde çekilmiş 4 adet vesikalık fotoğraf,

c) Nüfus Cüzdanı fotokopisi (aslının ibrazı zorunludur),

d) Adli Sicil kaydı belgesi,

e) Özgeçmiş, Kurumun (http://www.tkdk.gov.tr) internet adresinde örneği verilmiş forma uygun şekilde doldurulacaktır.

f) KPSSP93 Sonuç Belgesi

g) Askerlik Durumu ile ilgili Belge

h) Elektronik olarak gönderilen Aday Bilgi Formunun çıktısı
V-BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SINAVA ÇAĞRI
Personel Yönetmeliği’nin 7/2 maddesi uyarınca açıktan atama yoluyla istihdam edilecek adaylarda, KPSSP93 puanı esas alınarak yapılacak sıralamaya göre, Kurum, duyurulan boş pozisyon sayısının üç katı kadar adayı yazılı yarışma sınavına çağırabilir. Ancak bu sıralamada son aday ile aynı puana sahip tüm adaylar sınava alınır.
Kuruma yapılan başvurular, Sınav Kurulunca değerlendirildikten sonra yazılı sınava girmeye hak kazanan adayların isimleri, 11.01.2010 tarihinde Kurumun ilan panosunda ve Kurumun (http://www.tkdk.gov.tr) internet adresinde ilan edilecektir. Yarışma sınavına kabul edilecek adaylara Kurum şahsen veya telefonla ayrıca bildirim yapmakla mükellef değildir.
Söz konusu ilanda isimleri bulunan adaylar (yazılı sınava girmeye hak kazananlar), 11.01.2010-12.01.2010 tarihleri arasında (bu tarihler dahil) TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASININ herhangi bir şubesinden, ‘Kurum Tahsilatları Menüsünden’ 156-Kurum Sınavı 01-Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Personel Alım Sınavı İşlemi üzerinden T.C Kimlik Numaralarını kesinlikle doğru bildirmek suretiyle 40 (Kırk) TL sınav ücreti yatıracaklardır. Bu hesap dışında yatırılan sınav ücretleri dikkate alınmayacaktır. Adayların, sınavla ilgili bütün işlemlerinin TC kimlik numaraları üzerinden yapılacak olması sebebiyle TC Kimlik Numaralarının banka dekontunda doğru bir şekilde yazıldığından emin olmaları gerekmektedir. TC Kimlik Numaralarında yapılacak hatanın sorumluluğu adaya ait olacaktır.
Sınav ücretini belirtilen tarihlerde yatırmayanlar kesinlikle yarışma sınavına alınmayacaktır. Ayrıca sınav ücretini yatırmakla beraber sınava girmeyen adaylara ve sınavı kazanamayan adaylara sınav ücreti iade edilmeyecektir. Bununla beraber her ne sebeple olursa olsun sınav iptali, benzeri durumlar veya kadro vizesi alınamaması durumlarında hiçbir adaya sınav ücreti iade edilmez.
Söz konusu ilanda isimleri bulunan adaylar, Sınav Giriş Belgelerini Kurumun (http://www.tkdk.gov.tr) internet adresinden 15.01.2010-16.01.2010 tarihleri arasında (bu tarihler dahil) çıktı almak suretiyle temin edeceklerdir. Sınav Giriş Belgesi olmayan adaylar yazılı sınava alınmayacaktır.
Adaylar sınavda, Sınav Giriş Belgesi ile birlikte resimli nüfus cüzdanı, sürücü belgesi veya pasaport belgelerinden en az birini ibraz etmek zorundadırlar. Adayların yanlarında getirecekleri kimlik belgesinde T.C Kimlik Numarasının yazması zorunludur. Kimlik belgesinde T.C Kimlik Numarası bulunmayan adaylar yazılı sınava kesinlikle alınmayacaktır.
VI-YARIŞMA SINAVININ ŞEKLİ, İÇERİĞİ, YERİ VE ZAMANI
Seçme sınavı çoktan seçmeli test usulü ile tek aşamalı olarak yapılacaktır. Çoktan seçmeli olarak yapılacak olan sınav konusu ve soru sayısı aşağıda belirtilmiştir.
Sınav başarı notu, yazılı sınav sonucudur. Yazılı sınavda 50 soru sorulacak ve her bir sorunun doğru cevabı 2 puan olacaktır. Yanlış cevaplanan sorular değerlendirmeye alınmayacaktır (Belli bir yanlış cevap sayısı, doğru verilen cevapları etkilemeyecektir). Sınav sonunda soru iptali halinde, her adaya iptal edilen her bir soru için 2 tam puan verilecektir.
(Destek Personeli Alımı İçin Soru Ağırlıkları)
– Genel Kültür (20 Soru)

o Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi

o Türkiye Coğrafyası

o Temel Vatandaşlık Bilgisi

o Türk Kültür ve Medeniyetleri

o Türkiye ve Dünya ile İlgili Genel ve Güncel Sosyoekonomik Konular
– Genel Yetenek (30 Soru)

o Türkçe

o Matematik
Sınav, Hacettepe Üniversitesi yerleşkesinde 17.01.2010 tarihinde saat 10.30 da yapılacaktır.
Sınavda 50 soru sorulacak olup, Sınav Süresi 60 dakikadır.
VII- SEÇME SINAVI VE DEĞERLENDİRME ESASLARI
Yazılı sınavda 100 tam puan üzerinden en az 70 puan almak kaydıyla en yüksek puan alandan başlamak üzere, kontenjan kadar aday yazılı yarışma sınavını kazanmış sayılır. Sınavda yetmiş ve yetmişin üzerinde puan almış olmak, bu sıralamaya giremeyen adaylar için kazanılmış hak teşkil etmez.
İlanda belirlenmiş olan kontenjanın en son sırasında yer alan ve yazılı sınav puanları eşit olan adaylar arasından;

Personel Yönetmeliği’nin 7/2 maddesi uyarınca atanacak adaylardan, KPSSP93 Puanı yüksek olan aday yarışma sınavını kazanmış olacaktır. KPSSP93 puanının da eşit olması halinde ise noter huzurunda yapılacak kura ile kazananlar belirlenecektir.
Sınav Kurulu, başarı sırasına göre sıralamaya tabi tutmak suretiyle başarılı adaylar arasından, boş pozisyon sayısının yarısı kadar yedek aday belirler.
İl Koordinatörlüğü tercihi yapmış adaylar arasından Kurum; ihtiyacı doğrultusunda adaylardan tercihlerini alarak atamalarını gerçekleştirir. Kurum, İl Koordinatörlüklerindeki norm kadro uygulaması kapsamında adayı tercih etmediği bir il’e atayabilir. (Başvuruda bulunan aday bu hususu peşinen kabul eder.)
Kurum, gerek gördüğü takdirde adaylara görevlendirildikleri il ile ilgili becayiş yapma hakkı tanıyabilir.
Merkez tercihi yapmış adayların yazılı sınavda 70 (Yetmiş) ve üzerinde puan almış olmaları diğer meslek grubunda doldurulamayan kadroların doldurulmasında herhangi bir hak teşkil etmez. Yazılı sınav sonunda oluşabilecek kadro boşluğu, bu sınavda ilan edilen diğer meslek grubundan doldurulabilir. Ancak kadro boşluğunun ikame edilmesi konusundaki karar Sınav Kurulu tarafından alınacaktır. Burada ikamede kullanılan meslek grubunda asgari 70 (Yetmiş) puan üzerinden en yüksek puan esası gözetilecektir.
Sınava katılabileceği tespit edilmiş olup isimleri ilan olunan adaylardan, daha sonra sınava katılma şartlarını taşımadığı halde gerçeğe aykırı bilgi verdiği veya herhangi bir şekilde gerçeği sakladığı belirlenenler yarışma sınavına alınmaz. Bunlardan sınava girmiş olanların sınavları geçersiz sayılır ve bunlarla sözleşme yapılmaz. Bu gibi durumları tespit edilenlerle sözleşme yapılmış olsa dahi sözleşmeleri feshedilir. Bu kişiler, hiçbir hak talep edemezler ve haklarında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.
Sınavı kazananların, başvuru esnasında belirttikleri adreslerine posta yoluyla yazılı olarak göreve başlama çağrısı yapılır. Ayrıca, sınav sonucu Kurumun ve/veya Bakanlığın ilan panosu ve Kurumun (http://www.tkdk.gov.tr) internet adresinde veya Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’nın (http://www.tarim.gov.tr) internet adresinde ilan edilir. Sınavı kazananların, işlemlerinin yapılabilmesi için sınav sonuçlarının ilanından itibaren en geç 20 gün içerisinde Kuruma müracaat etmeleri gerekmektedir.
Yapılan başlama çağrısına rağmen, Kurum tarafından kabul edilebilir bir belgeyle ispatı mümkün mücbir sebepler dışında, sınav sonuçlarının ilanından itibaren yirmi gün içerisinde müracaat etmeyenlerin ve her halükarda 3 ay içerisinde göreve başlamayanların ataması yapılmaz. Postadaki gecikmeden Kurum sorumlu değildir. Kazanan personelin Kurumun veya Bakanlığın internet sitesinde ilanı, aynı zamanda tebligat niteliği taşır.
Bu ilanda yer almayan hususlarda, 16.04.2008 tarihli ve 26849 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Tarım Ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Personel Yönetmeliği” esas alınacaktır.

İlanen duyurulur.

Bu yazımızı okuyan 1.114. takipçimizsiniz.

e-Kalem

Bilgisayar & Internet, Sinema, Din, Yaşam ve Gündemdeki konular hakkında kendi düşüncelerini yazmaya çalışmaktadır. GençYolcu.com'da ve e-Kalem.com'da yönetici ve editör olarak görev yapmaktadır. Değerli yorumlarınızı sayfaların alt kısmından bizlere ve tüm okuyucularımıza ulaştırdığınız için teşekkür ederiz.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir