SGK – Büro Personeli Alımı

Son başvuru tarihi:29/12/2009

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞINDAN
657 SAYILI KANUNUN 4/B MADDESİNE
GÖRE SÖZLEŞMELİ BÜRO PERSONELİ ALIM İLANI

Kurumumuz taşra teşkilatına bağlı 38 adet Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü ile İl Müdürlüklerine bağlı Merkez Müdürlüklerinde (il/ilçe), 657 sayılı Kanunun 4/B maddesi gereğince 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar ile ek ve değişikliklerine göre sözleşmeli personel olarak istihdam edilmek üzere;

Kurumumuz internet sitesinden (www.sgk.gov.tr) başvuru yapılmak suretiyle 2008 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) (B) grubu puanları esas alınarak toplam 323 adet Sözleşmeli Büro Personeli alınacaktır.

1- Talepte bulunacakların;
a) 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartlara haiz olmaları,
b) Sosyal güvenlik kuruluşundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmaları,
c) 01/01/2009 tarihi itibarıyla 30 yaşını doldurmamış olmaları,
gerekmektedir.
2- Erkek adaylar için muvazzaf askerlik çağına gelmemiş veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış veya muaf veya erteletmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.
3- 2008 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavı KPSSP3 puan türünden en az 70 puan almış olmak.
4- Üniversitelerin Aktüarya/Aktüerya, Aktüerya Bilimleri, Bankacılık, Bankacılık Finans, Bankacılık ve Sigortacılık, Sigortacılık ve Risk Yönetimi, Sigortacılık, Bankacılık ve Finans, Bankacılık ve Finansman, Hukuk, İstatistik, İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri, Uluslararası
İlişkiler, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler, Uluslararası İlişkiler ve Avrupa Birliği, Küresel ve Uluslararası İlişkiler, Küresel Siyaset ve Uluslararası İlişkiler, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Ekonomi, İktisat, İşletme, İşletmecilik, İşletme-Ekonomi, İşletmeİktisat,
İş İdaresi, İş İdaresi ve İktisat, Maliye, Maliye-Muhasebe, Muhasebe, Muhasebe Bilgi Sistemleri, Muhasebe-Finansman, Muhasebe ve Finansal Yönetim/Muhasebe ve Finans Yönetimi, Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Büro Yönetimi ve Sekreterlik lisans programlarından mezun olmak.
5- Başvuruların internetle Kurumumuza gönderildiği son gün itibarıyla ilgili lisans programından mezun olmak. (Başvuruların internetle Kurumumuza gönderilmesinin son günü itibarıyla mezun durumda bulunmayan adayların yerleştirilmeleri yapılmış olsa dahi atamaları
yapılmayacaktır.)
6- Sağlık açısından görevini devamlı yapmasına engel bir hali bulunmamak.
A-) BAŞVURU İŞLEMİ
– Yukarıda belirtilen şartları taşıyan adaylar ilan tarihinden itibaren 15 gün içerisinde başvurularını
internet yoluyla Kurumumuza göndereceklerdir.
– Sadece internetten yapılan başvurular geçerli olup, Kurumumuza elden veya posta yoluyla yapılacak
başvurular kabul edilmeyecektir.
– Adaylar, Kurumumuz www.sgk.gov.tr internet adresinde bulunan “Sosyal Güvenlik Kurumu
Sözleşmeli Personel Alımı Giriş Formu” ( http://internetd1.sgk.gov.tr/iksozalim ) alanına erişerek buradaki ilgili alana T.C. Kimlik numaralarını girecekler ve “Sorgula” butonunu tıklayarak karşılarına çıkan ekrandaki istenilen bilgileri dolduracaklar ve “Kaydet” butonunu tıklayarak bilgileri
kaydedeceklerdir. Bu aşamada değiştirilmek istenen bilgi varsa geri dönülüp düzeltme yapılabilir.
Bilgilerin doğruluğundan emin olunduktan sonra “Kaydet” butonuna tıklayarak başvuru işlemi tamamlanacaktır.
– Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin yerleştirilmeleri geçersiz sayılarak atamaları
yapılmayacak, yapılmış olsa dahi iptal edilecektir. Bu kişiler hiç bir hak talep edemezler ve haklarında
Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda
bulunulur.
– Kurumumuzda 657 sayılı Kanunun 4/B maddesine göre sözleşmeli personel olarak çalışmakta iken
hizmet sözleşmelerini kendi istekleri ile fesh edenler, fesih tarihinden itibaren 1 yıl geçmedikçe
Kurumumuzun sözleşmeli personel pozisyonlarında yeniden istihdam edilmezler.
Alınacak 323 adet Sözleşmeli Büro Personelinin illere göre dağılımı aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Adana 2, Adıyaman 1, Afyonkarahisar 1, Ağrı 2, Ankara 13, Antalya 13, Balıkesir 9, Batman 3, Bingöl 2, Bitlis 1, Burdur 3, Bursa 28, Çanakkale 3, Çorum 4, Denizli 7, Diyarbakır 2, Eskişehir 4, Gaziantep 9, İstanbul 116, İzmir 11, Kars 2, Kastamonu 4, Kayseri 2, Kocaeli 3, Konya 24, Kütahya 4, Manisa 9, Mardin 3, Muğla 4, Muş 2, Ordu 5, Rize 4, Samsun 6, Siirt 2, Şanlıurfa 3, Trabzon 3, Uşak 2, Van 7.

B-) YERLEŞTİRME İŞLEMİ
– Yukarıda belirtilen şartları taşıyan ve belirtilen süre içerisinde başvuru yapan adayların başvuruları
veri tabanına kaydedilecektir. Başvuru süresinin bitimini müteakip başvuran adaylar 2008 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) KPSSP3 puan türü esas alınmak suretiyle en yüksek puandan başlamak üzere sıralanacaktır. Yapılacak puan sıralamasına göre ilan edilen pozisyon sayısı (323) içerisinde yer alan adayları gösterir liste, adayların atanmak üzere ibraz edecekleri belgeler ve belgelerin son teslim tarihi ile atanmak üzere belgelerini ibraz edenlerden atanmalarına engel teşkil
edecek bir durumu bulunmayanlar için yapılacak tercih işlemleri için Kurumumuza davet edilecekleri tarih, yer ve saat ile ilan edilen pozisyon sayısı içerisinde yer almamaları nedeniyle yerleştirilemeyenlerden ilk 100 kişiyi gösterir yedek listesi Kurum internet sitesinde (www.sgk.gov.tr)
ilan edilecektir. Adaylara bununla ilgili ayrıca yazılı bir tebligat gönderilmeyecektir.
– Yerleştirme işlemlerinde aynı puanı alan adaylar arasından mezuniyet tarihi itibarıyla önce mezun olmuş olana, bunun aynı olması halinde de yaşı büyük olana öncelik tanınacaktır.
C-) TERCİH VE ADAYLARIN ATANMASI İŞLEMİ
– İlan edilen pozisyon sayısı içerisinde yer alan adaylar tercih ve atama işlemleri için Ziyabey Caddesi No: 6 Balgat/ANKARA adresinde bulunan Kurumumuz İnsan Kaynakları Daire Başkanlığına davet edilecektir. Tercih işlemleri için davet edilen adayların yanlarında nüfus cüzdanlarını veya fotoğraflı kimlik kartlarını (nüfus cüzdanı, ehliyet, pasaport vb.) bulundurmaları gerekmektedir. Tercih işlemlerinin yapılacağı tarihte belirtilen adreste bulunmayan adaylar tercih yapma hakkını
kaybedecektir. Tercih işlemlerine Ankara dışından katılacaklara yapacakları seyahatle ilgili Kurumumuzca herhangi bir ödeme yapılmayacaktır.
– KPSSP3 puanı en yüksek olan adaydan başlanmak suretiyle sırasıyla tercihler alınacak, her adayın yaptığı il tercihine göre o ilin boş pozisyon sayısı azalacağından diğer adaylar kalan boş pozisyonları tercih edecek olup son adaya kadar tercih işlemi bu şekilde devam edecektir.
– Tercih işlemleri sonucu yerleştirilenlerle sözleşme imzalanarak göreve başlayış tebligatı ve sözleşmelerinin bir örneği ilgililere elden teslim edilecek ve adayların atama işlemleri tamamlanacaktır.
– Tercih yapma işlemi için Kurumumuza davet edildiği halde gelmeyen yada tercih yapmayan adaylar nedeniyle boş pozisyon kalması halinde, ilan edilen pozisyon sayısı içerisinde yer almamaları nedeniyle yerleştirilemeyenlerden ilk 100 kişiyi gösterir yedek listesinden sırasıyla tercihler alınarak göreve başlatma işlemleri yapılacaktır.
D-) ATAMA ESNASINDA İSTENİLECEK BELGELER
1- Dilekçe örneği
2- Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya noter tasdikli ya da okul onaylı örneği (aslı
gösterilmek suretiyle Kurumumuzca tasdikli örneği kabul edilir)
3- KPSS sonuç belgesinin aslı veya internet çıktısı
4- Erkekler için; muvazzaf askerlik çağına gelmemiş veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf
askerlik hizmetini yapmış veya muaf veya erteletmiş veya yedek sınıfına geçirilmiş olduğuna dair
yazılı beyanı
5- Doğuştan veya sonradan herhangi bir nedenle bedensel, zihinsel, ruhsal, duyusal veya sosyal yetenekleri bakımından özür durumuna göre tüm vücut fonksiyon kaybı oranının % 40 ve üzerinde özürlü olmadığına dair yazılı beyanı
6- Son altı ay içerisinde cepheden çekilmiş 4 adet vesikalık renkli fotoğraf
7- Tanıtma formu
8- Mal bildirim formu
9- Adres fişi
10- Etik Sözleşme
E-) SOSYAL GÜVENLİK VE MALİ HÜKÜMLER
1- İlana uygun olarak göreve başlatılacak olanlar; sosyal güvenlik yönüyle, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4/a maddesi hükümlerine tabi olacaklar ve istihdam
edilecekleri birimlerde aynı sınıftaki diğer personelin tabi olduğu çalışma saat ve usulüne tabi olarak çalışacaklardır.
2- Kurumumuzda göreve başlayacak olan sözleşmeli Büro Personeline aylık brüt 1129,65 TL ücret ile ayda 60 saat fiilen fazla çalışma yapılması halinde saat ücreti brüt 2,20 TL üzerinden ayda brüt
132,00 TL fazla çalışma ücreti ödenecektir. (Aylık brüt ücret tutarı ile fazla çalışma brüt tutarından sigorta ve sağlık primi ile gelir ve damga vergisi kesilmektedir.)
3- Aylık sözleşme ücretlerine ilaveten ödenecek ek ödeme oranı brüt miktarı ise bilahare belirlenecektir.
Başvuru için tıklayınız : http://internetd1.sgk.gov.tr/iksozalim

e-Kalem

Bilgisayar & Internet, Sinema, Din, Yaşam ve Gündemdeki konular hakkında kendi düşüncelerini yazmaya çalışmaktadır. GençYolcu.com'da ve e-Kalem.com'da yönetici ve editör olarak görev yapmaktadır. Değerli yorumlarınızı sayfaların alt kısmından bizlere ve tüm okuyucularımıza ulaştırdığınız için teşekkür ederiz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir