En güzel 18 şehir fotoğrafı

resimlerden biri

Bu sitede dünyanın en güzel şehirleri panoramik resimleri ve özellikleri ile listelenmiş.  Resimlerin büyük boyutunu görebilmek için üzerinde tıklanmalı. Kentsel Planlama eğitim yılında tüm yıl yaz büyük şehrin yoğun şehir Skyline için daha büyük bir takdir büyümeye yardımcı oldu. The downtown core of big cities across the Americas, Europe and Asia are the cultural pulse and economic engines of urban regions where millions of people live. Amerika, Avrupa ve Asya arasında büyük kentlerde ve şehir çekirdek insanların milyonlarca canlı kültürel darbe ve kentsel bölgelerde ekonomik motorlar vardır. All urban “life” begins and ends, each day and night under the watch of the city’s tallest skyscrapers and most grand architectural structures. Tüm kent “hayat” başlıyor ve her gün ve gece biter şehrin en yüksek gökdelenler ve saat altında ve en büyük mimari yapılar. So kick back and appreciate the view that they have to offer… Yani geri tepmek ve görüntülemek bu teklif için teşekkür ederiz …

 1. 1. Hong Kong, China Hong Kong, Çin

Hong Kong is number one on my list for many reasons: Hong Kong has a whopping 43 buildings over 200 metres tall, 30 of which were built in the year 2000 or later!!! Hong Kong birçok nedenle benim listesinde bir numara: Hong Kong 200 metre uzunluğunda, 30 ile 2000 yılında veya daha sonra inşa edilen bir kuyruklu 43 bina var! It also boasts four of the 15 tallest buildings in the world… that’s all in one city! Ayrıca bir şehirde dört dünyada 15 yüksek binaların … that’s all sahiptir! Hong Kong’s skyline shows a large selection of distinct sky-reaching towers, with beautiful night lighting and reflection. Hong Kong’s Skyline ayrı gökyüzünde büyük bir seçim-kuleleri ulaştı, güzel bir gece ışık ve yansıtma ile gösterir. This city exemplifies the post-modern skyscraper and skyline. Bu şehir, post-modern bir gökdelen ve Skyline exemplifies. Finally, the mountain backdrop makes this skyline (as you can clearly see) the greatest on the planet! Son olarak, dağ zemininde (net olarak) bu gezegendeki büyük görebilirsiniz bu Skyline yapar!

Metro/Urban Population: 6.9 million İl / Kentsel Nüfus: 6.9 milyon

  2. 2. Chicago, USA Chicago, ABD

Chicago is the birthplace of the modern skyscraper. Chicago modern gökdelen ve doğum yeri olduğunu. When Chicago built its first steel high-rise in 1885, it was not the tallest structure in the world but the first example of a new form of engineering that would change nearly every city on earth. Ne zaman Chicago’da ilk çelik yüksek artış 1885 yılında inşa edilmiş, bu dünyanın en yüksek yapısı, ancak dünya üzerinde hemen hemen her şehir değiştirmek de mühendislik yeni bir formun ilk örnek değildi. Chicago has 19 buildings over 200 metres tall (three of which are among the top 20 tallest buildings in the world, including the tallest in North America). Chicago 200 metre uzunluğunda (üç üzerinden 19 binalar var olan, dünyanın en iyi 20 yüksek binaların arasında, Kuzey Amerika’da uzun dahil) bulunmaktadır. Chicago has some of the finest mid-century architecture and examples of modern skyscrapers. Chicago bazı iyi orta yüzyıl mimarisi ve modern gökdelenler örnekleri vardır.

Metro/Urban Population: 9.5 million İl / Kentsel Nüfus: 9.5 milyon

  3. 3. Shanghai, China Shanghai, Çin

Not to be mistaken for a space station, Shanghai is a real city! Bir uzay istasyonu için yanlış olarak, Shanghai gerçek bir şehir! China’s biggest and most advanced city, Shanghai was said to be the most cosmopolitan city in the beginning of the 20th century, but lost its glory during the “Mao era”. Çin’in en gelişmiş ve en büyük şehri Shanghai 20. yüzyılın başında en çok kozmopolit bir şehir olarak, denildi ama “Mao döneminde kendi zafer kaybetti. It is now quickly regaining its position as one of the biggest economic powerhouses in the world as well as a showcase of modern architecture. Artık hızlı ve modern mimarinin bir vitrin, dünyanın en büyük ekonomik powerhouses olarak konumunu regaining olduğunu. In Shanghai you’ll find 25 structures that are over 200 metres tall, one of which is the insanely tall, the 468m downtown Oriental Pearl TV Tower. Shanghai olarak hangi bir insanely, bu 468m şehir Oriental Pearl TV Kulesi yüksek olan 200 metre uzunluğunda, bir fazla 25 yapıları bulabilirsiniz.

Metro/Urban Population: 13.1 million Şehir / Kent Nüfusu: 13,1 milyon

  4. 4. New York City, USA

New York City has one of the densest and most diverse skylines, with a huge collection of buildings and building styles. New York, ABD New York, yapılar ve yapı tarzı bir büyük toplama bir ve en farklı densest skylines vardır. Thanks to Hollywood’s obsession with the city, it is also the most easily recognizable skyline in the world. Şehir ile Hollywood’un obsesyon sayesinde, aynı zamanda dünyanın en kolay tanınabilir Skyline olduğunu. New York City has an amazing 47 buildings over 200 metres – the most in the world! New York’ta 200 metre üzerinde inanılmaz 47 binaları – dünyadaki en vardır! The four tallest buildings in NYC were all built in the early 1930s! In NYC dört yüksek binalar tüm erken 1930’larda inşa edildi! Home of the famous, now destroyed World Trade Center Towers, the Empire State building, the Statue of Liberty and the United Nations, New York City is the financial capital of the western world. Ana Sayfa ünlü, şimdi Dünya Ticaret Merkezi Kuleleri, Empire State binası ve Özgürlük Heykeli ve Birleşmiş Milletler, New York şehrinin tahrip ve batı dünyası için mali sermaye olduğunu. Upon the completion of the new “Freedom Tower” (built on the old site of the World Trade Centers), it may rank higher in this list (depending on how good it looks of course). Yeni “Özgürlük Kulesi” (dahili Dünya Ticaret Merkezleri eski sitede), daha yüksek Bu listedeki sıralaması Mayıs ve tamamlandığında (göre nasıl tabii görünür) iyi.

Metro/Urban Population: 21.0 million Şehir / Kent Nüfusu: 21,0 milyon

  5. 5. Tokyo, Japan Tokyo, Japonya

Tokyo is the world’s most populated city. Tokyo dünyanın en nüfuslu şehir. Its skyline has a number of unique characteristics that set it apart from other big city skylines, among them 15 structures at over 200 metres tall (including the Tokyo Tower which changes colors every night). Ve ufuk çizgisi üzerinde 200 metre uzunluğunda 15 yapıları, aralarındaki benzersiz özellikleri bu yana diğer büyük şehir skylines bu grubu bir numarası vardır (Tokyo Kulesi olan renk her gece değişiklikleri dahil). But because of the density and vast size of the city, every corner appears to have its own skyline. Ancak yoğunluğu ve şehrin büyük boyutları nedeniyle, her köşede kendi Skyline gibi görünüyor. With the height restrictions and the required red lights that flash atop all mid to tall-sized buildings make the city look spectacular at night. Yükseklik kısıtlamaları ve gerekli kırmızı ışıkları ile tüm yüksek için orta üstünde flaş-binalar şehir yapmak boyutlu muhteşem gece bak. Tokyo is filled with neon lighting and unique, contemporary architecture, and like New York City is also often portrayed in movies for its aesthetic and eye-catching cityscapes. Tokyo neonu ışık ve benzersiz, çağdaş mimarisi ve New York gibi, aynı zamanda onun estetik ve göz cityscapes yakalamak için filmlere portrayed ile doldurulur. Interesting fact: Tokyo houses the world’s largest fleet of helicopters to get around town if traffic gets too crazy. Ilginç aslında: Tokyo helikopterlerin dünyanın en büyük filosuna ev şehir eğer trafik alıyorsa çok deli kurtulmak için.

Metro/Urban Population: 32.0 million Şehir / Kent Nüfusu: 32,0 milyon

  6. 6. Singapore Singapur

One of the best (urban) planned and cleanliest metropolitan cities in the world, Singapore looks like an architectural model city come to life. One of the best () kentsel planlanan ve dünyadaki cleanliest metropol şehirler, Singapur bir mimari modeli şehir kendine gelmek gibi görünüyor. The buildings cannot be higher than 280 metres due to air traffic control restrictions, but that has added a tall (but not too tall) and consistent building height and space pattern that makes this skyline unique: Three buildings are exactly 280 metres tall and 5 others (8 total) stand at just over 200 metres. Binaların olamaz daha yüksek 280 metre trafik kontrolü kısıtlamaların hava nedeniyle, ancak bu binanın yükseklik ve bu Skyline benzersiz kılan alan bir model (ama çok) uzun ve tutarlı yüksek ekledi: Üç bina tam 280 metre uzunluğunda ve 5 diğerleri vardır (toplam 8) üzerinde 200 metre durmak. The buildings are mostly light-coloured and there is a large expanse of greenery dotted around the city core. Binaların çoğu hafif-yeşil renkli ve büyük bir geniş şehir çekirdek etrafında noktalı bir. This South-Eastern city is definitely in a league of its own. Bu Güneydoğu şehir kesinlikle kendine ait bir dernek bulunmaktadır.

Metro/Urban Population: 3.8 million İl / Kentsel Nüfus: 3.8 milyon

  7. 7. Toronto, Canada Toronto, Kanada

Toronto is a meeting place, a crossroads of many cultures and ethnicities. Toronto’da bir buluşma yeri, bir çok kültür ve etnik gruplardan oluşan bir yol olduğunu. Toronto is downtown Canada, the biggest city in the country with a skyline to match. Toronto şehir Kanada, bir ufuk çizgisi ile ülkenin en büyük kenti maç için. Toronto has 7 structures in its skyline that stand at over 200 metres, including the astonishingly tall 553 metre, CN Tower, which is often referred to as the tallest free-standing structure in the world. Toronto ve şaşılacak derecede yüksek 553 metredir, CN Tower, hangi sık dünyanın en uzun ücretsiz eden yapı olarak anılacaktır olmak üzere 200 metre bu standı ve Skyline, 7 yapıları vardır. While mostly untrue (because there are taller TV masts in the world), the CN Tower possess the world’s highest observation deck, making this city’s skyline one of the most immediately identifiable. Bu çok yanlış çünkü dünyada uzun boylu TV masts olan (), CN Tower, en hemen tanımlanabilir bu kentin Skyline bir hale dünyanın en yüksek gözlem güverte sahiptir.

Metro/Urban Population: 5.1 million İl / Kentsel Nüfus: 5.1 milyon

  8. 8. Kuala Lumpur, Malaysia Kuala Lumpur, Malezya

This is probably the most impressive city worldwide that has less than 2 million residents. Bu olasılıkla az 2 milyon sakinleri olan en etkileyici şehir dünya olduğunu. Marvelous modern buildings reach the sky here, and while the skyline is not too dense, it does allow buildings to soar and stand out. Muhteşem, modern binalar ve gökyüzü buraya ulaşmak ise Skyline çok yoğun değil, binalar yükselmek ve direnmek sağlar. Kuala Lumpar has three of the 25 tallest buildings worldwide, including the tallest twin buildings, the Pretonos Towers (which are arguably the second and third tallest overall in the world) as well as the 420 metre Menara Kuala Lumpur Tower. Kuala Lumpar üç yüksek ikiz binaları da dahil olmak üzere 25 yüksek binaları, dünya çapında, the Pretonos Kuleleri vardır (bu Arguably ikinci ve dünya genelinde yüksek üçüncü) yanı sıra 420 metrelik Menara Kuala Lumpur Tower.

Metro/Urban Population: 1.5 million İl / Kentsel Nüfus: 1,5 milyon

  9. 9. Shenzhen, China Shenzhen, Çin

What was a tiny fishing village on the border of Hong Kong in 1970 is now a buzzing metropolis of over four million people. Ne Hong Kong sınırındaki küçük bir balıkçı köyü 1970 idi şimdi üzerinden dört milyon nüfuslu bir uğultu metropolde. With 13 buildings at over 200 meters tall, including the Shun Hing Square (the 8th tallest building in the world), Shenzen is a marvel of lights after sunset. Bu Shun hing Meydanı da dahil olmak üzere 200 metre uzunluğunda, 13 binalar dünyanın (en uzun 8. binası) ile Shenzen bir ışık ve gün batımından sonra mucize olduğunu. You can’t help but ask yourself if you are in a video game or in a real city. Yardım ancak kendinize sorun bir video oyunu olarak ya da gerçek bir şehirde.

Metro/Urban Population: 4.2 million İl / Kentsel Nüfus: 4.2 milyon

  10. 10. Seoul, South Korea Seul, Güney Kore

This city’s skyscrapers are divided into many clusters, spread amongst the main businesses and residential districts. Bu kentin gökdelenler çok sayıda kümeler halinde, ana iş ve ikamet arasında yayılmasını ilçeleri bölünmüştür. Most of the recent growth in Seoul’s skyline, however, has been of residential towers over 60 storeys high that are shooting up like blades of grass! Seul’s Skyline en son büyüme çoğu bu çim ve bıçakları gibi çekim olduğunu ancak, konut kuleleri 60 katlı yüksek üzerinde olmuştur! There are 10 buildings in Seoul over 200 meters tall and much of the mid-rise to high-rise structures are lined up in a linear fashion, creating a “wall” of buildings like no other. Yüksek artış yapıları, doğrusal bir şekilde, başka bir bina gibi bir “duvar” oluşturmak sıralayabiliriz vardır Seul 10 bina 200 metre boyunda var ve orta artış daha. Seoul is where the ancient Eastern world meets the modern West. Seul nerede eski Doğu dünyanın modern Batı karşılamasıdır.

Metro/Urban Population: 20.8 million İl / Kentsel Nüfus: 20.8 milyon

  11. 11. Sao Paolo, Brazil Sao Paolo, Brezilya

“What building did you say they lived in?” Finding it in the largest mass of condensed apartment buildings anywhere would be like finding a needle in a haystack. “Ne yaptın da inşa yaşadığı söylüyorlar?” Yoğun apartman binaları en büyük kitle içinde herhangi bir yere bir kuru ot yığını bir iğne bulmak gibi olacak bu bulma. Sao Paolo has a population of over 18 million people! Sao Paolo 18 milyon kişilik bir nüfusa sahiptir! While the buildings are not super tall (with only a single structure at over 200 meters tall) this skyline is nevertheless stacked. Bu bina uzun (tek bir yapı üzerinde 200 metre uzunluğunda at) bu Skyline süper değil yine istifleyerek olduğunu. Sao Paolo has a fleet of over 500 helicopters, the second largest helicopter fleet in the world. Sao Paolo 500 helikopterleri, dünyanın ikinci büyük helikopter filosu bir filo var.

Metro/Urban Population: 18.3 million Şehir / Kent Nüfusu: 18,3 milyon

  12. 12. Sydney, Australia Sidney, Avustralya

Australia’s showcase city, Sydney has one of the most recognizable skylines due to its world-famous harbour, often referred to as the most beautiful natural harbour in the world. Avustralya vitrin şehir, Sidney, genellikle dünyanın en güzel doğal liman olarak anılacaktır en tanınabilir skylines ve dünyaca ünlü liman nedeniyle vardır. The Sydney Harbour has many bays, inlets and secondary harbours. Sydney Liman birçok koy, inlets ve ikincil limanı vardır. It is spanned by the monumental Harbour Bridge, and the Opera House decorates the shoreline like a white flower. Bu anıtsal Harbour Bridge, ve yayılmış olan Opera House beyaz bir çiçek gibi kıyısındaki decorates. The Sydney skyline is world-class with hundreds of skyscrapers in the central business district and many more high-rise buildings in the outlying neighbourhoods. Sydney Skyline dünya-merkezi iş district gökdelenler yüzlerce ve dış mahalleler çok daha yüksek katlı binalar ile sınıf. Sydney has 8 buildings over 200 metres tall. Sydney’de 200 metre uzunluğunda üzerinden 8 binalar var.

Metro/Urban Population: 4.2 million İl / Kentsel Nüfus: 4.2 milyon

  13. 13. Frankfurt, Germany Frankfurt, Almanya

Certainly one of Europe’s most interesting cities in terms of skylines, Frankfurt is home to five structures that are over 200 metres tall. Tabii Avrupa’nın en ilginç şehir skylines açısından, Frankfurt 200 metre uzunluğunda üzerinde beş yapılar ev sahipliği yapmaktadır. These modern skyscrapers are marvels compared to those other, mostly non-existent ones scattered across European cities. Bu, modern gökdelenler marvels karşılaştırılır diğer çoğu varolmayan olan Avrupa şehirleri arasında dağılmış. The contrast here is interesting: The city combines low-rise, high-density traditional European architecture (some of which is over 1,000 years old), with modern towers that stick out like sore thumbs, but are impressive nonetheless. Kontrast burada ilginç: Kent düşük artış, yüksek yoğunluklu geleneksel Avrupa mimarisi birleştirir (bazıları üzerinde 1000 yaşında), modern kuleleri ile yara etmemek gibi, ancak yine de etkileyici uzatmak olduğunu.

Metro/Urban Population: 4.1 million İl / Kentsel Nüfus: 4.1 milyon

  14. 14. Dubai, United Arab Emirates Dubai, Birleşik Arap Emirlikleri

Is this a mirage in the Middle East? Bu Orta Doğu’da bir serap mı? Seemingly out of nowhere emerges a city in the middle of a desert. Görünüşte dışında hiçbir yerde bir Çölün ortasında bir şehir çıkmaktadır. This is Dubai, a city that produces only the best modern architecture in the world. Bu Dubai, dünyanın yalnızca en modern mimarinin üreten bir şehir. Already home of the world’s tallest all-hotel building and the tallest all-residential building in the world, AND currently proposed to build the world’s tallest building, this skyline might just leap to the number 1 spot in the near future. Dünyada zaten dünyanın en yüksek tüm otel binasının ana ve uzun tüm konut, ve şu anda dünyanın en yüksek binası inşa etmek için önerilen bu Skyline sadece numarayı yakın gelecekte 1 nokta sıçrama olabilir. While the skyline is not so dense, each building is a marvel all on its own. While the Skyline kadar yoğun değil, her bina bir kendi tüm mucize olduğunu. As a skyline it probably can’t compete with the larger cities, however the individual buildings in this city are by far the greatest examples of modern architectural accomplishments. Muhtemelen büyük şehirler ile rekabet edemez bir ufuk çizgisi gibi, bu şehirde Ancak ayrı binalar, modern mimari başarılarını ve çok büyük bir örnek tarafından uygulanır. All seven structures in this city at over 200 metres tall were built in 1999 or later – that’s how new this city is. 200 metre boyunda bu şehirde Yedi yapıları 1999 veya daha sonra inşa edildiğinden – nasıl yeni Bu şehir yoktur.

Metro/Urban Population: 1.6 million İl / Kentsel Nüfus: 1,6 milyon

  15. 15. Seattle, USA Seattle, ABD

Seattle is the commercial, cultural and advanced technology hub of the Northwest USA and a major port city for Pacific and European trade. Seattle Kuzey USA, kültürel, ticari ve ileri teknoloji merkezi ve Pasifik ve Avrupa ticaret için önemli bir liman kentidir. Home 4 buildings over 200m and the famous 184m Space Needle observation tower, Seattle is surrounded by mountains and water and offers some picture-perfect views. 200 üzerinden Ev 4 binaları ve ünlü 184m Uzay İğne gözlem kulesi Seattle dağ ve su ile çevrili ve bazı resmi-mükemmel görüş sağlıyor. Seattle is commonly referred to as the Emerald City and renowned as a great social and corporate city with great planning and planning. Seattle sık için Zümrüt Şehir olarak anılacaktır ve tanınmış büyük bir planlama ve planlama ile büyük bir sosyal ve kurumsal şehir olarak.

Metro/Urban Population: 3.6 million İl / Kentsel Nüfus: 3.6 milyon

  16. 16. Pittsburgh, USA Pittsburgh, ABD

Although Pittsburgh only has two buildings over 200m tall, its skyline is very impressive nonetheless. Her ne kadar Pittsburgh sadece 200m uzunluğunda iki bina var, onun Skyline yine çok etkileyici. Pittsburgh has nicknames like the “city of bridges”, “the Burgh” or the “golden triangle” which outlines its true characteristics. Pittsburgh köprü ve “şehir” gibi takma var, “bu kasaba” ya da gerçek özellikleri sıralanıyor ve “altın üçgen”. It is surround by three rivers and the CBD is shaped in a triangle and surrounded by golden color bridges. Bu çevreleyen üç nehir ve bir CBD bir üçgen içinde şeklinde ve altın renkli köprüler ile çevrili. The city is also surrounded by hills and valley’s giving access to great views of the city. Kent ayrıca tepeler ve şehrin büyük görünümleri için vadiye’s vererek erişim ile çevrilidir. The city has not had a major skyscraper raised since 1988, but good planning and a scenic surrounding region still makes it a great skyline. Kent, ancak büyük bir gökdelen 1988 yılından bu yana yol vardı değil iyi bir planlama ve hala büyük bir Skyline kılan bir doğal çevresindeki bölge.

Metro/Urban Population: 2.4 million İl / Kentsel Nüfus: 2,4 milyon

  17. 17. Guangzhou, China Guangzhou, Çin

Guangzhou is a very modern city, yet it is called “the City of Flowers,” as each of its spectacular skyscrapers is surrounded by grand green spaces and flower beds. Although it only has six structures at over 200 metres tall, there are plenty of other high-rises, each displaying a design that stands out in its own respect. This includes the 391 metre, 80-floor, CITIC Plaza which appears transparent against the (usually) clear blue sky! Guangzhou çok modern bir şehir, ama bu “the City of flowers,” her muhteşem gökdelenler gibi büyük yeşil alanlar ve çiçek yataklar ile çevrilidir denir. Olmasına rağmen sadece 200 metre uzunluğunda altı yapıları var, orada çok var diğer yüksek artışlar, her Kendi konuda çıkmaktadır bir tasarım görüntüleniyor. Bu 391 metrelik, 80 katlı, CITIC Plaza olan şeffaf ve (genellikle) gökyüzünün açık karşı görüntüleninceye içerir!

Metro/Urban Population: 4.1 million İl / Kentsel Nüfus: 4.1 milyon

  18. 18. Dallas, USA Dallas, ABD

The “Big D”, is a major inland American city. Buradaki “Büyük D”, büyük bir iç Amerikan kentidir. The city and metropolitan area lies amidst vast, high, and varying rolling prairies – with hundreds of large & small lakes, rivers, creeks, waterways and meanders. Kent ve metropol alanı ortasında, yüksek geniş, yalan ve haddeleme prairies değişen – ve küçük göl, nehir, creeks, su ve büyük meanders yüzlerce ile. But Dallas; downtown is the center of the Forth-Worth-Dallas Metro Region which is home to 5.9 million people. Ama Dallas; şehir dördüncü ortasında-Worth-Dallas Metro Bölgesi olan 5,9 milyon kişi ev olmasıdır. Dallas’ skyline is home to 7 buildings over 200 meters and the 187m Reunion Tower which looks like huge sphere of light! Dallas’ Skyline 7 binalar ev 200 metre üzerinde olduğunu ve 187m Reunion Kulesi olan ışık büyük bir küre gibi görünüyor! The skyline is very distinctive at night as it building lighting is very colorful, particularly with lots of green. Olarak inşa ışık çok renkli olan Skyline çok gece, yeşil birçok özellikle ayırt edici olduğunu.

Metro/Urban Population: 5.2 million İl / Kentsel Nüfus: 5.2 milyon

Kaynak: http://www.diserio.com/index.html

gencyolcular on Emailgencyolcular on Facebookgencyolcular on Googlegencyolcular on Instagramgencyolcular on Twittergencyolcular on Youtube
gencyolcular
Blogger, Sosyal Medya Uzmanı at Genç Yolcu
Genç Yolcu 2005 yılında #BirlikteKeşfedelim sloganıyla Gezi • Kültür • Sanat alanında yayın hayatına başlamıştır. İletişim: bilgi@gencyolcu.com
Okunma: 206

gencyolcular

Genç Yolcu 2005 yılında #BirlikteKeşfedelim sloganıyla Gezi • Kültür • Sanat alanında yayın hayatına başlamıştır. İletişim: bilgi@gencyolcu.com

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir